Błąd ID Vault (IDVValidatePRIssuer) podczas resetowania hasła (8.5.3)


Podczas resetowania hasła pojawia się błąd typu:

Error in IDVValidatePRIssuer for pw resetterL
CN=xxx/OU=xxxf/O=xxxxx/C=PL, vault:'O=xxxxx ID Vault' user:'CN=xxx/OU=xxx/O=xxxxx/C=PL'

Błąd pojawia się podczas przeszukiwania nazw w przypadku, gdy mamy dużą ilość certyfikatów i certyfikatów wzajemnych (500+), co w ostateczności powoduje przepełnienie bufora przeznaczonego na proces wyszukiwania nazw (domyślnie 1MB).

Rozwiązanie

Należy zwiększyć ilość pamięci przeznaczoną na wyszukiwanie:

Set Config NAMELOOKUP_MAX_MB=2

Wartość ta może być zwiększona maksymalnie do 4.